Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

Прехвърляне на дружествени дялове при Е/ООД

 

 

В този материал, на разбираем и достъпен език, ще разгледаме процедурата по прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност – ЕООД или ООД. Както можете да разберете и от материала за регистрация на фирма, единствената разлика между двете, е броят на съдружниците, които ги учредяват.

За да се направи каквато и да е промяна в едно дружество, трябва да се вземе решение за това, съответно от едноличния собственик на капитала или общото събрание на фирмата. Законът казва, че когато се взима решение за продажба на дружествен дял, то това става свободно между съдружниците, но не и когато се прехвърля дял на трети лица.

Прехвърляне на дружествени дялове на трети лица

Кои са трети лица и какво означава „свободно“?

Трети лица в случая се явяват всички, които към момента не са съдружници в даденото дружество. „Свободно“ означава, че няма изискване за разрешение от страна на общото събрание за прехвърляне на дружествения дял. Какво обаче става, когато искаме да продадем дяловете си във фирмата на трето лице?

В този случай има редица изисквания. На първо място лицето следва да подаде молба за приемането му в дружеството. Молбата се разглежда от общото събрание. Решението за приемането на новия съдружник се вписва в протокол, който трябва да бъде заверен нотариално. Заверката е както на подписите, така и на съдържанието. Ако в дружествения договор е записано, че този тип решения могат да се взимат без необходимост от нотариална заверка, тогава такава не е нужна.

Влизащия в дружеството съдружник задължително трябва да подаде молба за приемането му в дружеството. Същото я разглежда на общо събрание, на което решава дали да я приеме, или не.

Щом одобри молбата на кандидат-съдружника, в същото общо събрание съдружниците трябва да вземат и решение от чии дялове ще купи новопостъпващия.

След като всичко е ясно, се сключва договора за прехвърляне на дялове, а след това общото събрание взима и решение за приемане на нов дружествен договор, в който вече фигурира и името на новия съдружник.

Когато в едно ЕООД едноличният собственик на капитала продаде всичките си дялове, тогава имаме и пълно прехвърляне на фирма.

Прехвърляне на дялове между съдружници

Процедурата тук е доста по-лека, като няма нужда от молба от напускащия съдружник. Директно се сключва договор за прехвърляне на дялове, след което общото събрание взима решение за приемане на нов дружествен договор, в който липсва името на напусналия съдружник.

Независимо дали прехвърляме дялове на трети лица, или между съдружници, е важно да се съобразим с промените в Търговския закон, според които напускащия съдружник или управител подписва декларация по чл. 129 ТЗ, че дружеството няма неизплатени възнаграждение и осигуровки на служители.

Цена за прехвърляне на дружествени дялове

Цената за прехвърляне на дружествени дялове може да варира доста. Това е така, защото хипотезите, които съществуват при процеса, са много и различни.

Хонорарът на един юрист за услугата по прехвърляне на дялове започва от около 180-200 лева и може да достигне до над 1000 лева в зависимост от сложността на дадената сделка.

Например, ако прехвърляме дружествени дялове в едно ООД между съдружници, процесът е сравнително опростен. Тогава и цената на услугата следва да не е твърде висока.

Ако обаче имаме прехвърляне на дружествени дялове, където в дадено ООД влиза нов съдружник, цената може да бъде съвсем друга. Ако новият съдружник е юридическо лице или пък чуждестранно юридическо лице, тогава цената може да скочи многократно.

Нотариалната такса за прехвърляне на дружествени дялове започва от 54 лева за най-простите случаи, до около 200 лева при по-сложните такива.

Държавната такса за прехвърляне на дялове винаги е 15 лева, независимо от сложността на случая.

Срок за прехвърляне на дружествени дялове

Приблизително около една седмица е срокът за вписване на промените в Търговския регистър след извършване на прехвърлянето на дяловете.

Документите могат да бъдат изготвени в различни срокове, но и за най-сложните случаи не би следвало да отнеме повече от една работна седмица.

Прехвърляне на дружествени дялове от едно лице на друго в едно ЕООД, може да отнеме и няколко часа.

Продажбата на дружествени дялове е специфична материя. Преди да предприемете действия в тази посока съветваме да се консултирате със специалист в областта.

Оставете коментар