Смяна на управител

Смяна на управител

Как се сменя управител на фирма Е/ООД?

 

 

Процедурата по смяна на управител във фирми ЕООД и ООД не е особено сложна, но има своите особености.

И при обикновеното ООД, и при едноличното процедурата е една и съща, като документите се различават дотолкова, доколкото при ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, а при ООД общо събрание.

Още от нас: Регистрация на фирма ЕООД и ООД

Процедура по смяна на управител

Процесът започва с вземане на решение от върховния орган на дружеството, който при ЕООД е едноличният собственик на капитала,  а при ООД е общото събрание. Това решение се документира в протокол, който се нарича съответно Протокол-решение на едноличния собственик на капитала и Протокол от общо събрание при двата вида дружества с ограничена отговорност.

След промените в Търговския закон, протоколът трябва да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Няма значение дали искате да смените управителя, или просто искате да назначите допълнителен. И двата случая се минава през решение за това, като в единия трябва да отбележите в протокола, че искате да премахнете досегашния и да назначите друг, а в другия просто взимате решение за назначаване на нов.

Освен самия протокол, трябва да се изготви и нов учредителен акт, съответно дружествен договор при ООД, но само, ако в него е отбелязан досегашния управител на дружеството. Ако той не фигурира в него, няма необходимост да изготвяте нов акт или договор.

Задължително трябва да се изготви и образец от подписа на новия управител. Този документ се заверява нотариално и обикновено струва 6 лева да бъде заверен.

На следващо място трябва да имате задължителната за управителите декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, както и декларация за истинност по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Няма пречка освен смяната на управителя  едновременно да бъдат извършени и други промени по партидата на дружеството, като смяна на адрес, име и т.н.

Полезно: Важността на счетоводното обслужване за всеки бизнес

Разходи по смяната на управителя

Не са високи – 15 лева е държавната такса, ако документите се подават по електронен път. Ако желаете сами да извършите цялата процедура, това ще бъде и единственият разход, с изключение на 6-те лева за нотариус, разбира се.

Оставете коментар