Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Експресно отваряне на ЕООД и ООД. Онлайн за цялата страна или на място в нашия офис в София. Цена: 180 лева – 0886 99 37 22.

….

Откриване на фирма

Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма.

Най-честият въпрос – каква е разликата между ЕООД и ООД? Единствената разлика е, че първото винаги има само един собственик, а второто двама или повече. Това е.

Често хората подценяват процеса по регистрация на фирма, защото го разглеждат като попълване на документи. Този подход е опасно погрешен, защото регистрацията на фирма полага основните на нашето бизнес начинание, а всеки собственик би искал неговият бизнес да стъпи на здрави основи.

Процесът започва с осигуряване на необходимата информация. Основните неща, които ни трябват, са име на фирмата, адрес на управление, размер на капитала и предмет на дейност.

Ако фирмата е ЕООД, то тя ще име само един собственик, който обикновено е и управител. Управителят може да бъде и друго лице, а могат да бъдат и две или повече лица.

При ООД имаме двама собственици/съдружници, между които е разделен капиталът, като тук също може да имаме както един управител, така и двама или повече.

След като имаме нужната информация, е добре да се уредят важни организационни въпроси. Такъв въпрос е например как ще управляват управителите, ако са двама или повече – заедно или поотделно. Също е важно да се уточнят детайли от рода на мнозинството, което ще бъде нужно за взимане на определени решения от общото събрание и други такива, на които би обърнал внимание всеки професионалист.

Важен е и въпросът с осигуряването на собственика/управителя на фирмата.

След като всичко бъде уговорено и се изготвят необходимите документи, същите се подават за регистрация на фирмата в Търговския регистър. До два работни дни отнема след това самата регистрация.

Документи за регистрация на фирма ЕООД и ООД

Всеки, който иска да си регистрира ЕООД или ООД трябва да изготви следните документи:

 1. Учредителен акт/Дружествен договор
 2. Протокол-решение на едноличния собственик/Протокол от учредително събрание
 3. Образец от подписа на управителя/управителите
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
 6. Удостоверение за внесен в банка капитал/Вносна бележка за внесен капитал
 7. Квитанция за платена държавна такса

Това са задължителните документи. По желание може да се изготви и декларация по чл. 142 за управителя в случай, че не желаете той:

 1. Без съгласието на дружеството да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното дружество;
 2. Без съгласието на дружеството да участва в събирателни и командитни дружества, както и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;
 3. Без съгласието на дружеството да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност.

Ако документите се подават от приносител, изготвя се и декларация по чл. 13, ал. 5 от ТР.

Както виждате, документите носят различни имена в някои от точките. Например в т. 1 е отбелязано Учредителен акт и Дружествен договор. Това са документи с една и съща функция, съответно за ЕООД и ООД. В първия случай едноличният собственик на капитала изготвя учредителен акт, а съдружниците в ООД съставят дружествен договор.

Същото се отнася и за протокола – при ЕООД е протокол-решение на едноличния собственик, а при ООД имаме протокол от учредителното събрание, на което съдружниците решават да учредят фирма.

Управителите могат да бъдат както само по един за всяко от видовете дружества, така и по двама и повече. За всеки от тях се изготвя образец от подписа, който се заверява нотариално. Това ще ви струва 6 лева при повечето нотариуси. Управителите могат да бъдат сменяни.

За да можете да внесете капитала на фирмата си, трябва да откриете набирателна сметка за целта. Няма значение в коя банка е, стига да ви е удобно. Обикновено за това се плащат 10 лева банкова такса за откриване на сметката, а другият ви разход, разбира се, е капиталът, който трябва да внесете по сметката. Минималният възможен е 2 лева.

Процедура по регистрация на фирма

С изготвените документи, платените капитал и държавна такса, следва да подадете заявление за регистрация на фирмата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Това става със заявление по образец А4. То може да бъде подадено както от управителя, така и от адвокат с пълномощно. Ако документите се подават от друго лице, то трябва да има нотариално заверено пълномощно, като в този случай заявлението също се заверява нотариално.

Важна особеност в случая е, че когато документите се подават от лице различно от управителя или адвокат, то единственият вариант за подаването им е на място в Агенция по вписванията.

В този случай приносителят декларира и обстоятелствата по чл. 13, ал. 5 от ЗТРЮЛНЦ.

Цена за регистрация на фирма

Държавната такса за регистрация на фирма ЕООД и ООД е 110 лева, ако документите се подадат на хартиен носител в Агенция по вписванията, и 55 лева, ако се подадат по електронен път. Вторият вариант е възможен само когато заявителят има електронен подпис и е:

 1. Управителят
 2. Адвокат

Както вече стана въпрос, другите такси, които имате за плащане, са 6 лева нотариална такса за заверка подписа на управителя и около 10 лева банкова такса за откриване на набирателна сметка.

Регистрация на фирма в София

Процесът по регистриране на фирма е един и същ, независимо къде се намирате. Документи за откриване на фирма могат да се подават онлайн от цялата страна. Регистрация на фирма в София може би е най-лесна, защото в столицата конкуренцията по предлагане на услугата е най-голяма и съответно клиентите от София имат възможност да избират между най-голям брой оферти.

Регистрация на фирма онлайн

Както вече споменахме, една фирма може да бъде учредена от всяка точка на страната чрез подаване на документите онлайн с електронен подпис.

Това удобство позволява на клиенти от цялата страна да избират между адвокати и консултанти от всички градове. Т.е., ако сте от Бургас например, няма нужда да се ограничавате с търсене на услугата само във вашия град. В интернет излизат множество фирми, които предлага услугата по онлайн регистрация на фирма, от която всеки може да се възползва.

Срок за регистрация на фирма

След подаване на документите за регистрация на фирмата, ако всичко е наред, същата би трябвало да бъде вписана в рамките на 2-3 работни дни.

Следва да се има предвид, че всяка работеща фирма трябва да води счетоводство. Една от важните задачи е да намерите фирма или човек, на когото имате пълно доверие, че може да предостави наистина качествени счетоводни услуги.

2 Comments

 • Публикувано на 31.07.2020

  Александра

  Здравейте, счетоводител не може ли да пусне регистрация на фирма електронно, или е задължително човека да е юрист?

  • Публикувано на 01.08.2020

   R Z

   Здравейте,

   Има два начина една фирма да бъде регистрирана по електронен път – от адвокат и от управителя на фирмата. Само тези две лица могат да го направят. Няма други варианти.

Оставете коментар