Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД на супер цена

 

 

Този материал е посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружеството с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. Защо е най-популярната? Защото е сигурно и не е скъпо да си регистрираш такава фирма.

Най-честият въпрос – каква е разликата между ЕООД и ООД? Единствената разлика е, че първото винаги има само един собственик, а второто двама или повече. Това е.

Процедура по регистрация на фирма ЕООД и ООД

Всеки, който иска да си регистрира ЕООД или ООД трябва да изготви следните документи:

 1. Учредителен акт/Дружествен договор
 2. Протокол-решение на едноличния собственик/Протокол от учредително събрание
 3. Образец от подписа на управителя/управителите
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
 6. Удостоверение за внесен в банка капитал/Вносна бележка за внесен капитал
 7. Квитанция за платена държавна такса

Това са задължителните документи. По желание може да се изготви и декларация по чл. 142 за управителя в случай, че не желаете той:

 1. Без съгласието на дружеството да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното дружество;
 2. Без съгласието на дружеството да участва в събирателни и командитни дружества, както и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;
 3. Без съгласието на дружеството да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност.

Ако документите се подават от приносител, изготвя се и декларация по чл. 13, ал. 5 от ТР.

Както виждате документите носят различни имена в някои от точките. Например в т. 1 е отбелязано Учредителен акт и Дружествен договор. Това са документи с една и съща функция, съответно за ЕООД и ООД. В първия случай едноличният собственик на капитала изготвя учредителен акт, а съдружниците в ООД съставят дружествен договор.

Същото се отнася и за протокола – при ЕООД е протокол-решение на едноличния собственик, а при ООД имаме протокол от учредителното събрание, на което съдружниците решават да учредят фирма.

Управителите могат да бъдат както само по един за всяко от видовете дружества, така и по двама и повече. За всеки от тях се изготвя образец от подписа, който се заверява нотариално. Това ще ви струва 6 лева при повечето нотариуси.

За да можете да внесете капитала на фирмата си, трябва да откриете набирателна сметка за целта. Няма значение в коя банка е, стига да ви е удобно. Обикновено за това се плащат 10 лева банкова такса за откриване на сметката, а другият ви разход, разбира се, е капиталът, който трябва да внесете по сметката. Минималният възможен е 2 лева.

С изготвените документи, платените капитал и държавна такса, следва да подадете заявление за регистрация на фирмата в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Това става със заявление по образец А4. То може да бъде подадено както от управителя, така и от адвокат с пълномощно. Ако документите се подават от друго лице, то трябва да има нотариално заверено пълномощно, като в този случай заявлението също се заверява нотариално.

Разходи по откриване на фирма

Държавната такса за регистрация на фирма ЕООД и ООД е 110 лева, ако документите се подадат на хартиен носител в Агенция по вписванията, и 55 лева, ако се подадат по електронен път. Вторият вариант е възможен само когато заявителят има електронен подпис и е:

 1. Управителят
 2. Адвокат

Както вече стана въпрос, другите такси, които имате за плащане, са 6 лева нотариална такса за заверка подписа на управителя и около 10 лева банкова такса за откриване на набирателна сметка.

Срок за регистрация на фирма

След подаване на документите за регистрация на фирмата, ако всичко е наред, същата би трябвало да бъде вписана в рамките на 2-3 работни дни.

Следва да се има предвид, че всяка работеща фирма трябва да води счетоводство. Една от важните задачи е да намерите фирма или човек, на когото имате пълно доверие, че може да предостави наистина качествени счетоводни услуги.

Оставете коментар