Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Регистрация на НПО – сдружение и фондация

Учредяване и регистрация на ЮЛНЦ

 

Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Сред доста хора те са известни още като НПО или неправителствени организации, но коректното наименование е юридически лица с нестопанска цел.

Видове юридически лица с нестопанска цел

ЮЛНЦ са два вида – сдружения и фондации. Те от своя страна се делят на юридически лица с нестопанска цел в обществена и в частна полза.

Каква е разликата между обществена и частна полза?

Чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ ни дава ясна представа за НПО в обществена полза. Той гласи:

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:

 1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
 2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
 4. защитата на човешките права или на околната среда;
 5. други цели, определени със закон.

От текста на закона можем да заключим, че този вид ЮЛНЦ са предназначени да служат за всеобщото благо на обществото.

Полезно: Регистрация на фирма Е/ООД

Едно от основните им предимства пред организациите в частна полза, е държавната политика по отношение на ЮЛНЦ в обществена полза.

Чл. 4 от ЗЮЛНЦ казва, че държавата подпомага и насърчава ЮЛНЦ за извършване на дейност в общества полза чрез данъчни, финансови и икономически облекчения, както и финансирания. Освен това държавата подкрепя развитието на тези организации с нарочна политика за подкрепа на граждански инициативи.

От друга страна НПО-тата в частна полза не се ползват с подобни привилегии. Те обикновено се създават за цели, свързани с облагодетелстване на тесен кръг от лица, обикновено неговите учредители.

Най-общо казано, това са основните разлики между двата вида ЮЛНЦ.

Регистрация на сдружение

Сдружение може да се учреди от най-малко три лица. Когато сдружението е за общественополезна дейност, изискването е за поне 7 физически лица или най-малко три юридически.

Сдружението има колективен върховен орган и управителен орган, който може да бъде и едноличен. Управителният орган се избира от върховния колективен орган, който е Общо събрание и се състои от всички учредители на сдружението.

От 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Към заявлението за регистрация, се прилагат следните документи:

 1. Устав;
 2. Протокол от учредително събрание;
 3. Образец от подписите на представляващите организацията;
 4. Декларация за истинност;
 5. Документ за платена държавна такса.

Свързан материал: Счетоводно обслужване

Регистрация на фондация

Фондациите, за разлика от сдруженията, нямат членски състав. Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи.

Необходимите документи за регистрация на фондация:

 1. Учредителен акт;
 2. Протокол за учредяване;
 3. Документ, доказващ дарението (за фондации учредени с дарение);
 4. Декларация за истинност;
 5. Платена държавна такса.

Оставете коментар