Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

 

 

Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност може да се определи като сравнително сложна и доста дълга – може да продължи от 7 месеца до повече от година в зависимост от конкретната фирма.

Процесът минава през прекратяване дейността на фирмата, обявяване в ликвидация, покана до кредиторите (без значение дали има такива, или не), както и, разбира се, същинското заличаване от търговския регистър.

Обикновено се започва с уведомяване на НАП за прекратяване дейността на фирмата. Начинът за това е подаване на заявление по чл. 77 от ДОПК. В зависимост от това дали фирмата е регистрирана или не по ДДС, издаването на удостоверението от НАП може да отнеме до 2 месеца, колкото е и максималният срок, предвиден в закона.

В рамките на тези два месеца (или по-малко) Агенцията по приходите прави проверка на дружеството, но независимо дали то има задължения, винаги издават удостоверението по чл. 77. Щом то бъде издадено, следва да се обяви ликвидацията на дружеството в Търговския регистър. За целта се свиква общо събрание, което взима съответното решение, както и избира ликвидатор.

След това ликвидацията се обявява в ТР, а след нея се обявява и поканата до кредиторите, които имат 6 месеца от обявяването й да предявят своите финансови претенции към дружеството в ликвидация.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС, с обявяването на ликвидацията започва да тече двуседмичен срок, в който ликвидаторът трябва да подаде документи в НАП за регистрация на дружеството.

За да може фирмата да бъде закрита, също така се подава заявление и в НОИ по чл. 5 КСО, с което органът ще бъде уведомен за ликвидацията и ще изиска разплащателни ведомости в случай, че фирмата е имала трудови договори.

След издаване на удостоверението от НОИ и когато ликвидацията е изтекла, може да се премине и към самото заличаване на фирмата от ТР.

Предстои материалът да бъде допълнен!

Related posts

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕООД и ООД   Този материал с посветен на най-популярната форма за правене на бизнес по света и у нас, а именно дружествата с...

Публикувано

Оставете коментар